LOGO-FONDAZIONEITAVI--170px
Gặp gỡ Bộ trưởng Lollobrigida của MASEF


Gặp gỡ Bộ trưởng Lollobrigida của MASEF

Bộ Nông nghiệp, Chủ quyền Lương thực và Lâm nghiệp tại Hội chợ Ớt Rieti (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2023)